Μικροεπεμβάσεις

μικροεπεμβάσεις
Μικροεπεμβάσεις
  • Καυτηριασμός
  • Κρυοπηξία 
  • Λήψη Βιοψιών
  • Θεραπευτική & Διαγνωστική Απόξεση Ενδομητρίου
  • Κωνοειδής Εκτομή Τραχήλου